Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Kieskleurig.
1.2 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na een schriftelijke goedkeuring door Kieskleurig. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.
1.3 Door akkoord te gaan met een bestelling of offerte aanvaart de klant deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2A. PRIJZEN EN OFFERTES OPDRACHT OP MAAT / ZAKELIJKE OPDRACHT

2A.1 Alle offertes voor opdracht op maat of een zakelijke opdracht zijn vrijblijvend en 1 maand geldig.
2A.2 Eventuele wijzigingen in de oorspronkelijk gemaakte overeenkomst of offerte zijn pas geldig op het moment dat een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen schriftelijk is aanvaard.
2A.3 Bij de prijzen voor een offerte is 1 correctieronde inbegrepen voor tekst-, kleur en opmaak wijzigingen. Indien er een nieuw idee moet worden opgeleverd of een nieuw voorstel moet worden gedaan en in alle andere gevallen wanneer er extra werk ontstaat buiten de correctierondes om, zal een uurtarief van 75,- euro per uur gelden, exclusief BTW. In dat geval zal dit altijd in overleg met de klant gebeuren en er wordt niet gestart met de correcties voordat de klant akkoord per email heeft gegeven op dit meerwerk en deze meerkosten. Kieskleurig zal na akkoord een nieuwe offerte of aanvullende offerte uitbrengen.
2A.4 Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor opdrachten in de toekomst.

2B. PRIJZEN WEBSHOP

2B.1 Kieskleurig heeft het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
2B.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Kieskleurig niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3. AANBOD IN DE WEBSHOP

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod is vrijblijvend. Kieskleurig is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kieskleurig niet.
3.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kieskleurig kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

4A. OVEREENKOMST OPDRACHT OP MAAT / ZAKELIJKE OPDRACHT EN ANNULERING OPDRACHT

4A.1 De overeenkomst tussen de klant en Kieskleurig komt tot stand na een akkoord op de offerte door de klant per e-mail. De opdracht wordt via e-mail bevestigd en na deze acceptatie zal Kieskleurig de opdracht inplannen en hiermee starten. Zowel de klant als Kieskleurig dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte en planning met zich meebrengen.
4A.2 Zowel de klant als Kieskleurig hebben het recht om het contract op ieder gewenst moment schriftelijk op te zeggen indien de klant of Kieskleurig kan aantonen dat de werkzaamheden zoals overeengekomen niet kunnen worden uitgevoerd.
4A.3 Bij annulering van een opdracht op maat of zakelijke opdracht zal Kieskleurig de gewerkte uren aan ontwerpkosten/ kosten voor het maken van een eerste voorstel a € 75,- per uur exclusief BTW in rekening brengen.
4A.4 Als het proces van het drukwerk reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

4B. OVEREENKOMST WEBSHOP BESTELLINGEN

4B.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4B.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kieskleurig na volledige betaling van het totale bedrag langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5A. UITVOERING OPDRACHT OP MAAT / ZAKELIJKE OPDRACHT

5A.1 De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle gegevens voor het ontwerp en het correct uit kunnen voeren van het grafisch ontwerp. Daarnaast zorgt de klant voor een tijdige aanlevering van de benodigde gegevens, zodat de opdracht volgens planning kan worden uitgevoerd.
5A.2 De klant geeft Kieskleurig het recht om de bestanden die zijn aangeleverd in het ontwerp te gebruiken.
5A.3 Kieskleurig zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht snel en volgens planning uit te voeren. Indien noodzakelijk zal Kieskleurig de klant op de hoogte houden van de voortgang.

5B. UITVOERING WEBSHOPBESTELLING GEPERSONALISEERD PRODUCT

5B.1 De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle gegevens op het ontwerp.
5B.2 Kieskleurig zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht snel uit te voeren. Indien noodzakelijk zal Kieskleurig de klant op de hoogte houden van de voortgang.
5B.3 Kieskleurig is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het ontwerp na een akkoord van de klant op de PDF en/of proefdruk en/of het plaatsen van de bestelling. De klant is altijd eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.

6A. LEVERING EN LEVERTIJD OPDRACHT OP MAAT / ZAKELIJKE OPDRACHT

6A.1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product.
6A.2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de klant aan Kieskleurig.
6A.3 Kieskleurig streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit -om welke reden dan ook- niet haalbaar is. (eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers). Kieskleurig zal de klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen.
6A.4 Oplevering geschiedt pas wanneer Kieskleurig het totale factuurbedrag heeft ontvangen.
6A.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Kieskleurig tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij anders is overeengekomen.

6B. LEVERING, LEVERTIJD EN ANNULEREN/RETOURNEREN WEBSHOPBESTELLING GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN

6B.1 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering en volledigheid van informatie door de klant aan Kieskleurig.
6B.2 Oplevering geschiedt pas wanneer Kieskleurig het totale bedrag heeft ontvangen.
6B.3 Kieskleurig zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal Kieskleurig het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.
6B.4 Reeds geplaatste en betaalde bestellingen voor gepersonaliseerde producten kunnen niet geannuleerd worden.
6B.5 Gepersonaliseerde producten of producten op maat gemaakt, kunnen niet geretourneerd worden.
6B.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Kieskleurig tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij anders is overeengekomen.

6C. LEVERING, LEVERTIJD EN ANNULEREN/RETOURNEREN OVERIGE WEBSHOP BESTELLINGEN

6C.1 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering en volledigheid van informatie door de klant aan Kieskleurig.
6C.2 Oplevering geschiedt pas wanneer Kieskleurig het totale bedrag heeft ontvangen.
6C.3 Kieskleurig zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal Kieskleurig het bedrag dat de klant betaald heeft terugbetalen.
6C.4 Wanneer een bestelling niet aan je verwachtingen voldoet, dan kan je je bestelling retourneren. Dit is alleen mogelijk wanneer deze vooraf per e-mail wordt gemeld en geldt niet voor gepersonaliseerde producten. Binnen 14 dagen na levering dien je het item degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te retourneren.
6C.5 De consument draagt de kosten voor de retourzending. Kieskleurig zal binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen het reeds betaalde bedrag (exclusief de eventuele verzendkosten) aan de consument te retourneren.
6C.6 Kieskleurig is niet aansprakelijk voor vermiste retourzendingen. 
6C.7 Niet voldoende gefrankeerde retourzendingen en retourzendingen die niet zijn aangemeld worden niet door Kieskleurig gecrediteerd. De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending plaatsvinden.
6C.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Kieskleurig tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij anders is overeengekomen.

7. BETALING OPDRACHT OP MAAT / ZAKELIJKE OPDRACHT

7.1 Op een opdracht op maat of zakelijke opdracht geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders met de klant is overeengekomen. De klant dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
7.2 Indien de klant drukwerk heeft besteld dan ontvangt de klant na een akkoord op de digitale proefdruk de factuur voor de betaling. De bestelling, inclusief de bestelling van de fysieke proefdruk, gaat pas naar de drukker als het volledige factuurbedrag is betaald.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Kieskleurig is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Kieskleurig verzonden producten. Kieskleurig sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.
8.2 Kieskleurig is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door de klant.

9. OVERMACHT

9.1 In geval van overmacht heeft Kieskleurig het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Kieskleurig zal de klant hiervan schriftelijk per e-mail op de hoogte stellen.
9.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kieskleurig geen invloed kan uitoefenen.

10. PRIVACY

10.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Kieskleurig gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
10.2 Kieskleurig zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.
10.3 Kieskleurig heeft het recht ontwerpen te publiceren op de website, sociale media of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is aangegeven door de klant.

11. AUTEURSRECHT

11.1 Op alle ontwerpen van Kieskleurig rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van Kieskleurig.
11.2 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Kieskleurig.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de klant en Kieskleurig (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

KIESKLEURIG
info@kies-kleurig.com
http://www.kies-kleurig.com
KVK 80898777